Zarządzanie


  • Zasady rachunkowości podmiotów leczniczych – wycena procedur medycznych
  • Komunikacja interpersonalna w służbie zdrowia, szkolnictwie, biznesie
  • Negocjacje, mediacje, facylitacje
  • Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej
  • Tworzenie biznesplanu
  • Prowadzenie dokumentacji dydaktyczno – oświatowej