TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ


TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ numer zawodu 321104

Kwalifikacja: MS.18. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej.

CELE W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik sterylizacji medycznej będzie

przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji

i sterylizacji;

2) przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod

i urządzeń;

3) przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji;

4) prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. Mycie i dezynfekcja manualna narzędzi, przygotowywanie roztworów preparatów myjących i dezynfekcyjnych, mycie i dezynfekcja maszynowa narzędzi, obsługa maszyn do mycia i dezynfekcji, kontrola procesu mycia, kontrola procesu dezynfekcji, demontaż narzędzi przed myciem i dezynfekcją, montaż narzędzi przed sterylizacją, dokumentowanie procesów ciągu technologicznego.

Absolwent tego kierunku może pracować: w centralnych sterylizatorniach publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, pracowniach endoskopowych, gabinetach stomatologicznych, podręcznych sterylizatorniach na bloku operacyjnym, pracowniach mikrobiologii, gabinetach kosmetycznych.

 

Czas trwania nauki: 1 rok, 2 semestry

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio co 2 tygodnie).

 

W trakcie nauki pod koniec 2 semestru słuchacz zdaje egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

 

Wymagane dokumenty

 

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

 

  • 2 zdjęcia legitymacyjne
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza)
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu