OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA


OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA numer zawodu 341204

 

Kwalifikacja: MS.05. Świadczenie usług opiekuńczych.

 

CELE W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekunka środowiskowa będzie

przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej;

2) sprawowania opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu

zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej;

3) pomagania osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie:

gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania

porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia;

4) motywowania osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej,

fizycznej i społecznej.

5)udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego.

6)mobilizowania podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania jego zainteresowań

Absolwent kierunku Opiekunka środowiskowa może być zatrudniony w: ośrodkach pomocy społecznej, dziennych domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, zakładach opiekuńczo-leczniczych, dziennych oddziałach psychiatrycznych, ośrodkach dla niewidomych, ośrodkach szkolno-wychowawczych dla niesłyszących.

Zawód należy do grupy zawodów „międzynarodowych” i można go z powodzeniem wykonywać zarówno w kraju jak i zagranicą.

 

Czas trwania nauki: 1 rok, 2 semestry

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio co 2 tygodnie).

 

W trakcie nauki pod koniec 2 semestru słuchacz zdaje egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

 

Wymagane dokumenty

 

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

 

  • 2 zdjęcia legitymacyjne
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza)
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu