OPIEKUN MEDYCZNY


OPIEKUN MEDYCZNY numer zawodu 532102

 

Kwalifikacja: MS.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

 

CELE W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekun medyczny będzie przygotowany do

wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej

w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;

2) pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-

-społecznych;

3) asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania

zabiegów pielęgnacyjnych;

4) konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania

zabiegów;

5) podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas

świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Absolwent kierunku może pracować w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe.

Zawód należy do grupy zawodów „międzynarodowych” i można go z powodzeniem wykonywać zarówno w kraju jak i zagranicą.

 

Czas trwania nauki: 1 rok, 2 semestry

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio co 2 tygodnie).

 

W trakcie nauki pod koniec 2 semestru słuchacz zdaje egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

 

Wymagane dokumenty

 

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

 

  • 2 zdjęcia legitymacyjne
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza)
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu