ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA


Kwalifikacja: MS.14. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy.

 

CELE W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie asystentka stomatologiczna będzie

przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy;

2) asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów;

3) przygotowywania i przechowywania leków, materiałów, narzędzi oraz konserwowania na bieżąco sprzętu stosowanego w stomatologii;

4) wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej

z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.

Asystentka stomatologiczna pomaga lekarzowi stomatologowi w działalności leczniczej w gabinecie stomatologicznym i poradni stomatologicznej. Dba o higienę gabinetu stomatologicznego zarówno przed zabiegiem, jak i po oraz sporządza dokumentację medyczną.

Asystentkę cechuje ogólna życzliwość, komunikacyjność, a także mocne nerwy i umiejętność zachowania spokoju w nagłych, nieprzewidzianych sytuacjach, które mogą wystąpić podczas wykonywania zabiegu.

Absolwent tego kierunku może pracować w : gabinetach dentystycznych publicznych zakładów stomatologicznych; przyszkolnych gabinetach stomatologicznych; oddziałach chirurgii szczękowej prywatnych gabinetach stomatologicznych; poradniach dentystycznych; klinikach dentystycznych.

 

Czas trwania nauki: 1 rok, 2 semestry

Zajęcia odbywają się co tydzień minimum 3 dni w tygodniu

 

W trakcie nauki pod koniec 2 semestru słuchacz zdaje egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

 

Wymagane dokumenty

 

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

 

  • 2 zdjęcia legitymacyjne
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza)
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu