ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ


 

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ numer zawodu 341201

Kwalifikacja: MS.08. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej.

 

CELE W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej będzie

przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z rożnych form kompleksowej

rehabilitacji;

2) świadczenia opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych

i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego;

3) wspierania osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej;

4) motywowania osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej i zawodowej.

Celem głównym działań zawodowych asystenta jest systematyczne wspieranie w kształceniu samodzielności i wzmacnianie wiary osoby niepełnosprawnej we własne możliwości. Doradza w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania. Pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej, jej rodziny oraz najbliższego otoczenia celem udzielania jak najefektywniejszej pomocy.

Absolwent tego kierunku może pracować: w domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy, szkołach integracyjnych, ośrodkach adaptacyjnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz  może uzyskać zatrudnienie w różnych organizacjach oraz fundacjach na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Czas trwania nauki: 1 rok, 2 semestry

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio co 2 tygodnie).

 

W trakcie nauki pod koniec 2 semestru słuchacz zdaje egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

 

Wymagane dokumenty

 

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

 

  • 2 zdjęcia legitymacyjne
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza)
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu